Algemene voorwaarden

Met betrekking tot deelname aan mijnCLIC gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels:

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, steeds aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

 • mijnCLIC: besloten vennootschap MyCLIC B.V. Gevestigd in Amsterdam (Veemkade 562, 1019 HM).
  KVK 51505371
 • mijnCLIC: gezondheidsproduct, ontwikkeld en aangeboden door de MyCLIC B.V.
 • Account: een door een Bezoeker aangemaakt gebruikersaccount waarmee gebruik kan worden gemaakt van de diensten.
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Antwoorden: de antwoorden die een Bezoeker geeft op vragen op de Website. Samen met Contactgegevens en/of andere gegevens die betrekking hebben op een Bezoeker kunnen deze antwoorden Gewone dan wel Bijzondere Persoonsgegevens zijn. De Antwoorden worden niet door mijnCLIC aan derden verstrekt.
 • Bezoeker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website van mijnCLIC.
 • Bijzondere Persoonsgegevens: persoonsgegevens die betrekking (kunnen) hebben op godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, het seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke gegevens en gegevens over onrechtmatig/hinderlijk gedrag in verband met een in verband daarmee opgelegd verbod aan/van en/of betrekking hebbende op de Bezoeker.
 • Contactgegevens: gegevens van de Bezoeker die betrekking hebben op naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.  Gewone Persoonsgegevens: gegevens die betrekking hebben op de Bezoeker, waardoor deze geïdentificeerd of identificeerbaar is of kan worden en die niet worden aangemerkt als Bijzondere Persoonsgegevens. Hieronder worden onder andere begrepen Contactgegevens, gegevens over geslacht, leeftijd en/of IP adres.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten zoals: auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, naburige rechten en rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 • Persoonsgegevens: Gewone en Bijzondere Persoonsgegevens. Deze worden door de Bezoeker zelf ingevoerd en verstrekt aan mijnCLIC of een bij mijnCLIC aangesloten verwijzer. De deelnemer kan zelf kiezen of hij / zij toestemming wil geven voor inzage door een verwijzer op de instellingen pagina. mijnCLIC verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden.
 • Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of het geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, in verband brengen, afschermen, uitwissen of vernietigen.
 • Website: de website mijnCLIC met het internetadres www.mijnclic.nl waarop mijnCLIC haar diensten aanbiedt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website, deelname aan de Website en de Verwerking van Persoonsgegevens door mijnCLIC. Door gebruik te maken van de Website en/of daaraan deel te nemen, gaat Bezoeker akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het downloaden, opslaan en/of printen van de Algemene Voorwaarden en voor de toegankelijkheid van een opgeslagen kopie. Op de Website zijn daarvoor faciliteiten beschikbaar.
Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht. mijnCLIC zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling. Daarbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de strekking van de nietige/vernietigde bepaling.

Artikel 3 – Deelname aan de Website en aanmaken account

Als een Bezoeker zich wil aanmelden op de Website en gebruik wil maken van de diensten van mijnCLIC moet hij een Account aanmaken. Daarbij is hij verplicht een aantal (Persoons)gegevens in te vullen en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden en het privacystatement .

 • Voor het aanmaken van een Account moet een Bezoeker 16 jaar of ouder zijn. De Bezoeker garandeert dat hij 16 jaar of ouder is.
 • Bezoeker garandeert dat alle (Persoons)gegevens die hij aan mijnCLIC verstrekt in het kader van/bij het aanmaken van een Account en de diensten van mijnCLIC waarvan hij gebruik maakt, waaronder maar niet beperkt tot zijn naam en e-mailadres, volledig, juist en actueel zijn en dat hij het Account alleen voor zichzelf zal gebruiken.

mijnCLIC heeft het recht om een aanmelding van een Bezoeker te weigeren, zonder verplicht te zijn tot opgave van een reden.

Bezoeker kan de gegevens in zijn Account op elk moment inzien en corrigeren door in te loggen op de Website. Ook kan hij het Account op elk moment beëindigen door zich uit te schrijven. Alle Persoonsgegevens in of verband houdend met het Account worden dan verwijderd. Bezoeker stemt er mee in dat mijnCLIC dan geen diensten meer kan verlenen.

Indien van toepassing, verstrekt mijnCLIC aan Bezoeker een toegangscode en/of wachtwoord, dan wel biedt mijnCLIC de bezoeker de mogelijkheid zelf een toegangscode en/of wachtwoord te creëren. Bezoeker is niet gerechtigd om derden daarvan gebruik te laten maken en vrijwaart mijnCLIC volledig tegen aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via de toegangscode en wachtwoord van de diensten en de Website wordt gemaakt.

mijnCLIC heeft het recht het wachtwoord en/of de toegangscode te veranderen als dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de diensten, dan wel ter bescherming van enig ander (privacy)belang.

mijnCLIC heeft het recht om Bezoeker op ieder moment uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website en/of de diensten en zijn Account af te sluiten en te verwijderen, indien de Bezoeker:

 • inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
 • in strijd handelt met de relevante wet- en regelgeving;
 • op enige andere wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
 • langer dan drie elkaar opvolgende maanden geen gebruik heeft gemaakt van de diensten en/of zijn Account.

Bezoeker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van eventuele door hem op de Website geplaatste informatie. Bezoeker garandeert dat:

 • de inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met relevante wet- en regelgeving dan wel niet onrechtmatig is,
 • hij met deze informatie andere Bezoekers niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, beledigende teksten, dan wel op een andere wijze andere Bezoekers lastig valt,
 • en hij de belangen en de goede naam van mijnCLIC en de Website niet zal schaden.

mijnCLIC heeft het recht om de tekst van eventuele op de Website geplaatste berichten in te korten of te wijzigen. mijnCLIC heeft ook het recht berichten te weigeren of te verwijderen van de Website zonder dat dit kan leiden tot enig recht van Bezoeker op schadevergoeding. Verwijdering of weigering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:

 • het bericht maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
 • het bericht is in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
 • het bericht is in strijd met de in Nederland geldende wet- en regelgeving.

Artikel 4 – Dienstverlening

mijnCLIC heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Sommige informatie op de Website is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. mijnCLIC draagt voor de inhoud van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid. Daarbij is mijnCLIC niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de verschafte informatie en/of adviezen, met name niet voor onvolledigheid of onjuistheid van die informatie en/of adviezen.
mijnCLIC biedt de Website en de daarop door haar zelf geplaatste informatie aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van gerechtigdheid tot (intellectuele eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden.

Met name garandeert mijnCLIC niet:

 • dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is;
 • dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
 • dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

mijnCLIC is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht van Bezoeker op schadevergoeding jegens mijnCLIC ontstaat.

Artikel 5 – Intellectuele Eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen (inclusief domeinnamen) berusten bij mijnCLIC en/of haar licentiegevers.
Het is Bezoeker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mijnCLIC, op welke wijze ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, waaronder aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het Bezoeker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van mijnCLIC , een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op de Website op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Artikel 6 – Privacy

Bij het verlenen van de diensten of wanneer de Bezoeker anderszins contact heeft met mijnCLIC via de Website, verwerkt mijnCLIC door de Bezoeker van de Website verstrekte Persoonsgegevens. mijnCLIC legt in haarprivacystatement uitgebreid uit hoe ze omgaat met de privacy van de Bezoeker, welke Persoonsgegevens ze verwerkt en voor welke doeleinden
mijnCLIC verstrekt géén Persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij ze daartoe op basis van wettelijke verplichtingen verplicht zou zijn.
mijnCLIC verwerkt de door haar verzamelde Gewone en Bijzondere Persoonsgegevens voor het volgende doel: het in staat stellen van de Bezoeker om (herhaald) te kunnen deelnemen aan en invullen van profielen en vragenlijsten op het platform en het verkrijgen van de testuitslag.
Als de Bezoeker daarvoor zijn aparte, expliciete toestemming op de Website heeft gegeven kan en zal mijnCLIC de Gewone en/of Bijzondere Persoonsgegevens ook verwerken voor één of meer van de volgende doeleinden: het aan de Bezoeker verzenden van nieuwsbrieven, adviezen, tips en informatie over of verband houdend met het platform mijnCLIC, waaronder per e-mail en op de Website.
Bezoeker geeft door het actief aanvinken van de opt-in teksten bij de aanmelding/registratie op de Website zijn ondubbelzinnige toestemming voor de Verwerking van Gewone Persoonsgegevens zoals daar aangegeven en, als het om de Verwerking van Bijzondere Persoonsgegevens gaat, zijn uitdrukkelijke toestemming voor die Verwerking, voor de overeengekomen doeleinden.
mijnCLIC spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. mijnCLIC treft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek en de aard van de Persoonsgegevens.
Om de diensten en de Website optimaal af te kunnen stemmen op de wensen van Bezoekers verzamelt mijnCLIC geanonimiseerde statistische informatie over het surfgedrag van Bezoekers. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een Bezoeker te identificeren.
Om het gebruik van de Website te vergemakkelijken maakt mijnCLIC gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de Bezoeker worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf. Met behulp van cookies wordt geregistreerd hoe en wanneer een Bezoeker een website gebruikt. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. De Bezoeker wordt er op gewezen de mogelijkheid te hebben zijn browser zodanig in te stellen dat cookies worden geweigerd.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van mijnCLIC wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de dienstverlening of anderszins is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot een maximaal bedrag van EUR 5,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • redelijke kosten die Bezoeker zou moeten maken om de prestatie van mijnCLIC aan de toegezegde diensten te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Bezoeker zelf verder afziet van de diensten of de relatie met mijnCLIC beëindigt;
 • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Bezoeker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

mijnCLIC is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Bezoeker en/of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van (Persoons)gegevens, medische gegevens en/of immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten, en/of het gebruik van de Website en/of de diensten.
mijnCLIC levert geoptimaliseerde en uitvoerig geteste systemen, maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of gebreken die zich daarin zouden kunnen bevinden.
mijnCLIC kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aanwezigheid of het binnendringen van hackers, virussen, spam, en spyware dan wel door het oneigenlijke of onrechtmatige gebruik van, aan, door of in opdracht van de opdrachtgever verstrekte loginnamen en passwords

Artikel 8 – Wijziging Algemene Voorwaarden

mijnCLIC heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. mijnCLIC zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden aan de Bezoeker bekendmaken door middel van een e-mail, een nieuwsbrief dan wel door middel van de Website. Bezoeker is gerechtigd om zijn Account af te sluiten en/of af te zien van de verdere dienstverlening door mijnCLIC met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden, als de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van zijn positie zouden inhouden. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.
Als een wijziging zoals hiervoor bedoeld met zich meebrengt dat de doeleinden van de Verwerking van Persoonsgegevens wijzigen in een voor de Bezoeker privacy benadelende zin, dan zal mijnCLIC Bezoeker om een nieuwe toestemming (opt-in) voor de betreffende Verwerking verzoeken en daar pas toe overgaan nádat Bezoeker die toestemming heeft gegeven.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op de (rechts)verhouding tussen mijnCLIC en Bezoeker is Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.