Privacy

mijnCLIC spant zich maximaal in om je privacy te beschermen en legt in dit privacystatement uit op welke manier ze je persoonsgegevens verwerkt. Daarbij verwijst mijnCLIC ook naar de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn als je de website mijnCLIC bezoekt, gebruik maakt van de dienstverlening door mijnCLIC en/of een Account aanmaakt.

Kort samengevat bepaal jij als bezoeker op welke manier en waarvoor mijnCLIC je persoonsgegevens mag gebruiken.

Er bestaat wet- en regelgeving over de manier waarop moet worden omgegaan met persoonsgegevens. mijnCLIC leeft die regels vanzelfsprekend na en we geven hierbij een toelichting op die regels en de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Daarbij maken we een onderscheid tussen ‘gewone persoonsgegevens’ en ‘bijzondere persoonsgegevens’. Als er sprake is van andere gevoelige gegevens, zoals gegevens over je financiĆ«le situatie, dan zullen we die behandelen alsof het ‘bijzondere persoonsgegevens’ zijn. De partij die persoonsgegevens verwerkt is MyCLIC B.V. gevestigd aan de Veemkade 562, 1019 HM te Amsterdam.

Deelnemen aan mijnCLIC

Als je wilt deelnemen aan mijnCLIC moet je je eerst aanmelden op het platform. Daarbij vragen we je om je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum in te vullen. Deze gegevens zijn zogenaamde ‘gewone persoonsgegevens’. Om deze te mogen gebruiken en verwerken vragen we je toestemming bij je aanmelding. Ook geef je met je toestemming akkoord op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en dit privacystatement.

Om je hartrisico en je leefstijl score te kunnen bepalen worden er verschillende vragen gesteld over je gezondheid en je leefstijl. De meeste antwoorden op die vragen worden aangemerkt als zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’, als deze, bijvoorbeeld samen met de hiervoor beschreven ‘gewone persoonsgegevens’, direct of indirect herleidbaar zijn tot jouw persoon.

Voor het gebruik en de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens gelden zwaardere eisen dan voor gewone persoonsgegevens. Dit omdat deze gegevens gevoelig van karakter zijn en je privacy meer raken. Omdat we deze bijzondere persoonsgegevens naast de gewone persoonsgegevens (moeten) gebruiken en verwerken om je bijvoorbeeld de uitslag van de test te kunnen meedelen, je de test opnieuw te laten doen en kennis te laten nemen van je oude antwoorden, vragen we je daarvoor apart om toestemming, voorafgaand aan deelname aan de test.

Als je deze twee toestemmingen die hiervoor zijn beschreven hebt gegeven, doen we verder niets met je persoonsgegevens anders dan je in staat te stellen de tests op het platform te doen en kennis te nemen van de uitslagen. Je ontvangt ook e-mails met de bevestiging van je aanmelding, meldingen van nieuws op je persoonlijke website en mijnCLIC nieuwsbrieven. Je ontvangt verder geen mailings van derden.

Toestemming voor andere diensten

Het spreekt wat ons betreft voor zich dat we de grootste zorgvuldigheid in acht nemen bij het verwerken van je persoonsgegevens, ongeacht of het gaat om gewone of bijzondere persoonsgegevens. Het uitgangspunt daarbij is dat jij bepaalt wat er met je gegevens gebeurt.

Door akkoord te gaan met dit privacyreglement en de Algemene Voorwaarden, geef je je ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van gewone persoonsgegevens zoals daar aangegeven en, als het om de verwerking van bijzondere persoonsgegevens gaat, je uitdrukkelijke toestemming voor die verwerking, voor de overeengekomen doeleinden en diensten.

Je ontvangt berichten van het platform, oftewel het mijnCLIC team, die verband houden met het platform maar ook met de door jou ingevulde testen. Om dit te kunnen doen maken we dan ook gebruik van je gewone en bijzondere persoonsgegevens, om je ook daadwerkelijk van extra informatie, toegespitst op jouw situatie en leefstijl te kunnen voorzien. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je weer uit te schrijven voor zulke mailings.

Geen verstrekking aan derde partijen

We verstrekken je persoonsgegevens overigens niet aan derde partijen, tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen. Voor alle duidelijkheid: ook de voorgeselecteerde gegevens die zijn opgenomen bij de tweede en derde dienst waarvoor je kunt kiezen worden niet aan derde partijen verstrekt.
Verder gebruiken we je geanonimiseerde gegevens voor het opstellen van anonieme statistieken en rapportages. Daarmee is er overigens geen sprake meer van persoonsgegevens, omdat we bij zulke anonieme statistieken en rapportages iedere directe of indirecte herleidbaarheid naar een persoon wegnemen. Je bent daaruit of daarin op geen enkele manier meer herkenbaar. Toch vinden we het zorgvuldig om je dit te melden. Wanneer je deelname aan mijnCLIC wordt gefinancierd door je werknemer zullen we deze anonieme statistieken op verzoek verstrekken aan je werkgever. Je werkgever zal echter alleen informatie op groepsniveau ontvangen waarbij op geen enkele manier informatie te herleiden valt tot jouw persoonlijke gegevens en testuitslagen.

Beveiliging

Uiteraard brengt de bescherming van privacy mee dat we je persoonsgegevens in een veilige omgeving verwerken. We spannen ons daarbij naar redelijkheid in om onze systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. We treffen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek en de aard van de persoonsgegevens.

Anonieme informatie surfgedrag

We wijzen je er verder nog op dat we geanonimiseerde statistische informatie over het surfgedrag van bezoekers verzamelen. Dit doen we om de diensten en het platform optimaal af te kunnen stemmen op de wensen van bezoekers. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren, maar ook hiervan vinden we het zorgvuldig om dit te melden.

Cookies

Om het gebruik van de website te vergemakkelijken maken we gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de bezoeker worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf. Met behulp van cookies wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. De bezoeker wordt er op gewezen de mogelijkheid te hebben zijn browser zodanig in te stellen dat cookies worden geweigerd.

Intrekken toestemming of uitschrijven

Als je niet langer prijs stelt op de diensten van mijnCLIC, of de diensten waarvoor je toestemming hebt gegeven, dan kun je je toestemming altijd intrekken. Daartoe kun je je uitschrijven op het platform, of een e-mail sturen naar info@mijnclic.nl. Bij alle verdere vragen, opmerkingen of klachten kun je een e-mail sturen naar info@mijnclic.nl of schriftelijk contact opnemen met MyCLIC B.V., Veemkade 562, 1019 HM te Amsterdam.